Polski Komitet Narodowy IAH


Polski Komitet Narodowy IAH został utworzony w 2005 roku w wyniku inicjatywy grupy indywidualnych członków IAH. Aktualnie (IV kwartał 2019 roku) PKN liczy ok. 40 członków. Są to hydrogeolodzy, wywodzący się głównie z uczelni, instytutów naukowych PAN i resortowych oraz z przedsiębiorstw.

Formalną podstawę prawną funkcjonowania PKN stanowi statut zatwierdzony przez Zarząd IAH.


Zarząd PKN IAH na kadencję 2023-2025

Prezes Zarządu

dr hab. inż. prof. PG Beata Jaworska-Szulc
Politechnika Gdańska  – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Wiceprezes Zarządu

prof. dr hab. Ewa Krogulec
Uniwersytet Warszawski – Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 

Sekretarz Zarządu

dr inż. Anna Kuczyńska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

Członek Zarządu

dr inż. Anna Żurek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

Członek Zarządu

dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Statut PKN IAH

ARTYKUŁ 1

Definicje i cele

 1. Polski Komitet Narodowy będzie Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH).
 2. Polski Komitet Narodowy będzie działał w ramach reguł wyznaczonych przez IAH.
 3. Celem działalności Polskiego Komitetu Narodowego jest:
  1. Reprezentowanie polskich członków IAH w działalności macierzystej organizacji oraz w innych formach aktywności międzynarodowej.
  2. Wybieranie przedstawicieli na zebrania Zarządu IAH.
  3. Promocja działań pogłębiających wiedzę o wodach podziemnych oraz związanych z nią technologiach.
  4. Promocja zagadnień związanych z wodami podziemnymi w Polsce oraz zapewnienie kontaktów pomiędzy międzynarodową społecznością hydrogeologów i hydrogeologami w Polsce.
  5. Współpraca z innymi grupami w Polsce zajmującymi się międzynarodowymi i lokalnymi działaniami związanymi z wodą.
 4. Polski Komitet Narodowy jest instytucjonalnym reprezentantem IAH w Polsce. Nie może on jednak podejmować jakichkolwiek działań i zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu IAH bez zgody upoważnionych władz Asocjacji.

ARTYKUŁ 2

Kierownictwo PKN IAH

 1. Działalnością PKN IAH kieruje Zarząd składający się z:
  1. Prezydium Zarządu tj. Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza; oraz
  2. maksymalnie dwóch (w zależności od liczby kandydatur) członków zwykłych Zarządu.
 2. Członkami Zarządu  mogą być członkowie IAH mieszkający w Polsce lub przebywający poza Polską, lecz posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 3. Członkowie Zarządu PKN są wybierani na trzyletnią kadencję począwszy od dnia wyborów.
 4. Członkowie Zarządu wybierani są zwykła większością głosów.
 5. Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes przewodniczy zebraniom Zarządu
 6. Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów z zebrań i inne ogólne prace administracyjne..

ARTYKUŁ 3

Zebrania

 1. Polski Komitet Narodowy IAH powinien spotykać się co najmniej raz w roku kalendarzowym lub częściej na wniosek członków Komitetu.
 2. Kworum stanowi co najmniej trzech wybranych członków Zarządu. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Decyzje podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa. W przypadku braku kworum zebranie może się odbyć i podejmować decyzje, które jednak muszą być ratyfikowane w trakcie następnego zebrania Zarządu, w którym osiągnięto kworum.
 3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia rocznego raportu z działalności i przedstawienia go na forum walnego zebrania członków Polskiego Komitetu Narodowego IAH.

ARTYKUŁ 4

Zmiany w statucie

 1. Zmiany w powyższym statucie mogą nastąpić jedynie za zgodą wyrażoną w głosowaniu przez co najmniej dwie-trzecie członków Polskiego Komitetu Narodowy IAH.

ARTYKUŁ 5

Rozwiązanie Polskiego Komitetu Narodowego

 1. Zaprzestanie działalności Polskiego Komitetu Narodowy IAH może nastąpić po decyzji podjętej przez walne zebranie członków po pozytywnym głosowaniu przez co najmniej dwie-trzecie członków Polskiego Komitetu Narodowy IAH.