Aktualności

Światowy Dzień Wody 2023

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie do podejmowania działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Hasło przewodnie Światowego Dnia Wody w roku 2023 to przyspieszenie zmian na rzecz rozwiązania kryzysu wodnego i sanitarnego.

Jako stowarzyszenie non-profit działające na zasadzie wolontariatu mamy ograniczone zasoby, żeby samodzielnie organizować wydarzenia tematyczne. Nie mniej jednak, wpieramy i włączamy się w promocję wydarzeń organizowanych przez naszych członków. Zapraszamy do udziału!

 

Światowy Dzień Wody 2023 organizowany przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WGGiOŚ AGH oraz Koła Naukowego Hydrogeologii „Hydro” 

Szczegóły wydarzenia:https://www.facebook.com/events/949571499757182/?active_tab=discussion

 

Światowy Dzień Wody 2023 organizowany przez Śląskie Centrum Wody

Śląskie Centrum Wody pragnie zaprosić Państwa na konferencję naukowo-techniczną „RZEKA ODRA 2022 – CO WIEMY O KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ” organizowaną z okazji Światowego Dnia Wody.

Konferencja pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się 24 marca 2023 r. w Sosnowcu, ul. Będzińska 60 (Aula Międzywydziałowa, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego).

Na Konferencji przedstawione zostaną efekty badań i analiz prowadzonych przez zespół Śląskiego Centrum Wody na rzece Odrze w lipcu i październiku 2022 roku.

Szczegółowe informacje i rejestracja są dostępne na stronie:  

https://us.edu.pl/centra-badawcze/scw/konferencja-rzeka-odra-2022-co-wiemy-o-katastrofie-ekologicznej/

Światowy Dzień Wody 2023 organizowany na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegóły wydarzenia: https://facebook.com/events/s/swiatowy-dzien-wody-na-wydzial/514642614207454/

 


IAH Poland

Walne zebranie

Zarząd PKN IAH serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w piątek 16 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na platformie TEAMS. Zaproszenia na spotkanie proszę szukać w skrzynce e-mail.


São Paulo-Brussels Groundwater Declaration

Troszcząc się o wody podziemne, będące najlepszym źródłem wody pitnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Hydrogeologów (IAH) od lat podejmuje szereg inicjatyw by upowszechnić wiedzę na temat zasobów wód podziemnych, ich zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony. Stowarzyszenie zrzesza naukowców, inżynierów, zarządców wód i innych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wód podziemnych. W 2021 r. IAH wyjątkowo zorganizowało dwa kongresy: w sierpniu 2021 r. odbył się 47. kongres IAH w São Paulo w Brazylii oraz we wrześniu 2021 r. 48. kongres IAH w Brukseli w Belgii.

Z tej okazji, Krajowe Oddziały IAH w Brazylii i Belgii, wraz z Komitetem Wykonawczym IAH, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) oraz Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) rozpoczęły badania ankietowe dotyczące wyzwań i działań w zakresie wód podziemnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i wzrostu świadomości społecznej. W badaniu wzięły udział setki hydrogeologów z całego świata. Analiza przesłanych odpowiedzi oraz prowokujące do myślenia sugestie były podstawą wypracowania dokumentu São Paulo-Brussels Groundwater Declaration, w którym zawarto następujące postulaty:

Wody podziemne mają kluczowe znaczenie dla przetrwania Ziemi:

Wody podziemne są najczęściej wydobywanym zasobem naturalnym
Wody podziemne są odpowiedzialne za zaopatrywanie w wodę ponad 50% światowej populacji, stanowiąc jedyne źródło wody w wielu miejscach, w tym w regionach suchych i półsuchych.

·       W warstwach wodonośnych, naturalnych zbiornikach wodnych naszej planety, znajduje się 97% słodkiej i płynnej wody, która jest głównym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu, ponieważ długie okresy suszy mają niewielki wpływ na dostępność wody.

·       Wody podziemne wspierają działalność gospodarczą na całym świecie, zaopatrując 40% nawadnianych upraw rolnych i 30% przemysłu. Jednak gospodarcze i społeczne znaczenie wód podziemnych jest niedoceniane. Łatwo dostępne przy niskich kosztach, o dobrej jakości naturalnej i występujące w prawie wszystkich częściach planety, wody podziemne mają kluczowe znaczenie dla gospodarki lokalnej i rodzinnej oraz działalności rolniczej. Mimo to, jej znaczenie często nie jest doceniane przez zarządzających i rządy.

·       Wody podziemne, jako łatwo dostępne, są pierwszym wyborem dla ludzi bez dostępu do publicznych wodociągów, a zatem są istotnym sprzymierzeńcem w walce z ubóstwem i śmiertelnością dzieci. Wody podziemne umożliwiają przetrwanie populacji znajdujących się w trudnej sytuacji.

·       Woda gruntowa jest aktywnym składnikiem cyklu hydrologicznego, który utrzymuje przepływ w rzekach i jeziorach, zapobiega intruzji słonej wody na obszarach przybrzeżnych, podtrzymuje drzewa w lasach oraz życie w lasach namorzynowych i na terenach podmokłych. Różnorodność biologiczna w znacznym stopniu zależy od wód gruntowych.

Każdy z nas musi stawić czoła poniższym problemom:

·       Zasoby wód podziemnych są zagrożone przez nadmierną eksploatację warstw wodonośnych, pogłębioną przez degradację jakości spowodowaną działalnością miejską i rolniczą. Ilość i jakość wód podziemnych są ze sobą powiązane: jedno jest mało przydatne bez drugiego.

·       Zrównoważone zarządzanie wodami podziemnymi wymaga monitorowania, regulacji i komunikacji. Ponieważ wody podziemne są niewidoczne, społeczeństwo i decydenci nie doceniają ich znaczenia oraz konsekwencji oddziaływań naturalnych i antropogenicznych. W większości regionów świata brakuje odpowiedniego monitoringu zarówno jakości, jak i ilości. Komunikacja na temat roli wód podziemnych ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

·       Brak woli politycznej jest jedną z głównych przeszkód w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami podziemnymi w większości regionów świata. Decydenci i politycy preferują duże, widoczne obiekty infrastrukturalne ze względu na ich znaczenie w porównaniu ze studniami, poświęcając więcej uwagi poborom wód powierzchniowych.

·       Zarządzanie i gospodarka wodami podziemnymi są ograniczone przez brak badań, co uniemożliwia identyfikację problemów i potrzeb związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Sytuację pogarsza fakt, że instytucje rządowe nie są w stanie zająć się tym problemem, ponieważ kwestie związane z wodami podziemnymi są rozproszone pomiędzy różne organy rządowe bez jednoznacznie określonych kompetencji i odpowiedzialności oraz koordynacji.

Skuteczna ochrona wód podziemnych wymaga pilnie podjęcia następujących działań:

·       Zachęcanie, wspieranie i składanie petycji do rządów w celu ustanowienia lub wzmocnienia ich polityki zarządzania wodami podziemnymi zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności SDG-6, który dąży do powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych dla wszystkich.

·       Zachęcanie do korzystania z wód podziemnych i rozszerzanie ich wykorzystania, które, mimo że borykają się z lokalnymi problemami nadmiernej eksploatacji i zanieczyszczenia, są nadal zasobami, które nie zostały w pełni wykorzystane. Rozszerzenie ich wykorzystania zmniejszyłoby problemy wynikające z globalnej zmiany klimatu, zmniejszyłoby ubóstwo oraz wsparłoby wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczny. Wykorzystanie wód podziemnych, w połączeniu z innymi zasobami, sprzyjałoby ochronie i odbudowie wrażliwych ekosystemów.

·       Wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie wodami podziemnymi, tak aby promowały one skuteczną, integrującą, etyczną, demokratyczną i świadomą pod względem społeczno-ekologicznym politykę. Dobre zarządzanie musi opierać się na dobrych podstawach naukowych.

·       Zachęcanie do prowadzenia i rozpowszechnianie badań, innowacji i wdrażania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania i ochrony wody, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), które uwzględniają łączne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozwiązania oparte na przyrodzie w celu sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem wodnym i dobrobytem społeczeństwa.

·       Poszukiwanie środków finansowych i inwestowanie w rozwój zintegrowanej i zrównoważonej gospodarki wodnej, uznając wody podziemne za równie ważny zasób, który ze względu na swoje właściwości wymaga systematycznych badań, oferujących innowacyjne i skuteczne rozwiązania problemów społeczeństwa i środowiska.

·       Uznanie i promowanie potencjału młodych hydrogeologów w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla nadmiernej eksploatacji, zanieczyszczenia i braku zarządzania zasobami wodnymi, poprzez inwestycje w ich szkolenia techniczne i naukowe, oferując stypendia i wsparcie dla badań akademickich.

·       Uznanie, że hydrogeolodzy i naukowcy zajmujący się wodą mają społeczny i etyczny obowiązek tworzenia i udostępniania wiedzy generowanej w celu promowania właściwego zarządzania i gospodarowania wodami podziemnymi oraz skutecznego angażowania społeczeństwa i zainteresowanych stron w rozwiązywanie problemów, które dotykają ludność, zwłaszcza z krajów rozwijających się.

·       Wreszcie, wody podziemne są zasobem ukrytym przed naszym wzrokiem, co utrudnia społeczeństwu i decydentom zaangażowanie się w poszukiwanie rozwiązań ich problemów, dlatego rządy, hydrogeolodzy, organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo muszą podjąć wysiłek, aby uczynić dostrzegalnym ten kluczowy zasób dla dobrobytu planety i godnego życia ludzkiego.

Uczyńmy to, co niewidzialne, widzialnym!

Deklarację można podpisać wchodząc na stronę https://brabeldeclaration.getresponsepages.com/

                                                                                                                                                                                 

IAH PolandWalne zebranie

Zarząd PKN IAH serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się podczas sympozjum WPH 2019 w Toruniu, w środę 11 września 2019 r. o godz. 17:45.


Logo WPH 2019

XIX Sympozjum  WPH 2019, 9 – 12.09.2019 r. Toruń

Szczegóły dostępne są na stronie https://wph2019.umk.pl/


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 maja 2019 r. w wieku 87 lat zmarł prof. dr hab. Jan Dowgiałło.

Prof. dr hab. Jan Dowgiałło był wieloletnim pracownikiem naukowym ING PAN, był znanym i cenionym specjalistą w całym środowisku hydrogeologów polskich. Zajmował się głównie wodami mineralnymi, leczniczymi i termalnymi; był autorem wielu cenionych publikacji, monografii, atlasów. Wieloletni działacz IAH, jeden z członków-założycieli oraz wieloletni przewodniczący Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IAH (CMTW-IAH), Członek Honorowy IAH (2005).

Rodzinie profesora, bliskim, i znajomym składamy głębokie wyrazy współczucia.

Zarząd PKN IAH

Zobacz wspomnienie o prof. dr hab Janie Dowgiałło


IAH PolandWalne zebranie

Zarząd PKN IAH serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się podczas konferencji MPWP w Będlewie, w najbliższy czwartek 18 października 2018 r. o godz. 16:00.


8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa
MODELOWANIE PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH
16-18.10.2018 r., Poznań ‐ Będlewo

Strona internetowa: http://mpwp2018.amu.edu.pl/


LOgo 45 kongresu IAH45 KONGRES IAH, 9-16 września 2018 r., Daejeon, Korea

Relacja prof. dr hab. Ewy Krogulec w formie .pdf [4MB]


banner iah poland